ANUBANSAMSEN
Samsen Kindergarten School  
ประวัติโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
คำขวัญ
วิสัยทัศน์
แผนผังผู้บริหาร
แหล่งการเรียนรู้  
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องดนตร - นาฏศิลป์
ห้องศิลปะ
ห้องเรียนสีเขียว
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติงานการงานฯ
ความรู้เพื่อลูกรัก  
แนวทางการดูแลลูกให้ประสบความ
  สำเร็จในการเรียน
ฝากถึงผู้ปกครอง
ฝากถึงเพื่อน-เพื่อน
จดหมายข่าว
ผลงานดีเด่น  
 ผลงานโรงเรียน
 ผลงานนักเรียน
สมุดบันทึก  
 Webboard
 Guest Book
 
   
 
 

 

วันที 1 ตุลาคม 2552

ประชุมวิชาการ (วันสรรหาคนเก่ง)

รร.เวตวันธรรมาวาส
-ผอ.ณัฏฐนันท์ รองวิชาการ
ประชุมอนุบาลประจำจังหวัด ประชุม
ณ ร.ร.เวลนครปฐม
-ผอ.ณัฏฐนันท์
-ครูสถาพร
-ครูรุ่งรวี 
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2552  
14.00-17.00 น.

ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

T.K Park Central World ชั้น 8

-ผอ.ณัฏฐนันท์
-รองศรีสมร
-ครูสถาพร
-ครูวรรัตน์
-ครูกนิษฐา
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2552
08.30-21.30 น.
นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 2 คน
เข้าค่ายสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
-ครูสุภาพรรณ  
   
วันที่ 21 ตุลาคม 2552
9.00-21.00 น.
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสพฐ.
ณ วัดแก้วพิจิตรฯ ปราจีนบุรี
-ผอ.ณัฏฐนันท์  
-ครูวาสนา  
-ครูรสสุคนธ์
 
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2552
8.30-17.00 น.

อบรม เขียนนิทานอย่างไรให้ถึงหัวใจวัยอนุบาล

"ห้อง Room 4"

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

-ครูรัญจวน
   
วันที่ 24 ตุลาคม 2552
8.00-16.00 น.
ประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ
ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ปทุมวัน กทม.
-เสาวนีย์
-อุดม
   

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2552

8.30-21.00 น.
ประชุมสัมมนารองผอ. รร. ณ วัดไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
-ผอ.ณัฏฐนันท์  
-รองปัทมา  
-รองศรีสมร  
-ครูประภา  
-ครูสถาพร  
-ครูกนิษฐา  
 
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2552
9.00 น.
ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพท.กทม. 1
-ผอ.ณัฏฐนันท์
   
วันที่ 29 ตุลาคม 2552
8.30 น.-16.30 น.
ประชุมปฏิบัติการ ไอซีที ณ ห้องประชุมสุธรรม
ม.เกษตร
-ครูอติภา
-ครูบังอร
 
 
 

ANUBANSAMSEN : โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
 
คำขวัญวันเด็กปี 2553 : คิดสร้างสรรค์ ขยันไผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
       
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0-2279-0415 , 0-2279-9802