อนุบาลสามเสน ฯ
 
สารสนเทศพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  อาคาร สถานที่
  แผนผังโรงเรียน
บุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  สายชั้นอนุบาล 1 และ 2
  สายชั้น ป.1
  สายชั้น ป.2
  สายชั้น ป.3
  สายชั้น ป.4
  สายชั้น ป.5
  สายชั้น ป.6
  ครูพิเศษ
 
 
ข่าวสารจากผู้อำนวยการ
ข่าวสารจากฝ่ายบริการ
ข่าวสารจากฝ่ายธุรการ
ข่าวสารจากฝ่ายวิชาการ
(ข่าวการสอบระดับชาติและการสอบปลายภาค)
 
 
จดหมายข่าวประจำเดือน
  ฉบับที่ 3
  ฉบับที่ 2
  ฉบับที่ 1
ปฏิทินปฎิบัติงาน
  ประจำเดือนธันวาคม 2552
  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
  ประจำเดือนตุลาคม 2552
  ประจำเดือนกันยายน 2552
 
 
ชมรมศิษย์เก่า อนุบาลสามเสนฯ
 
 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ
  ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ
  ในเด็ก
 
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2553
วันเข้าพรรษา และเดินขบวน 23 กรกฎาคม 2553
วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2553
วันต่อต้านยาเสพติด 25 มิถุนายน 2553
วันสุทรภู่
23 มิถุนายน 2553
วันไหว้ครู อนุบาลสามเสนฯ
17 มิถุนายน 2553
วันคล้ายวันเกิด โรงเรียน อนุบาลสามเสนฯ
4 มิถุนายน 2553
วันสงกรานต์
ปี 2553
กิจกรรมปีใหม่
ปี 2553
มอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
วันคริสมาร์ส ปีการศึกษา 2552
ครอบครัวผูกพัน
สร้างสรรค์
พัฒนาการอนุบาล
26 กุมภาพันธ์ 255
3
 
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
 

 
จัดการศึกษาปฐมวัยโดย มุ่งสร้างเสริมพัฒนาการ เด็กทุกด้านแบบองค์รวม ผ่านกิจกรรม
ที่เหมาะสม เน้น 6 กิจกรรมหลักการเรียนรู้จากการเล่นและ ประสบการณ์ตรงหลากหลาย
โรงเรียนของเราไม่เร่งสอน อ่านเขียนเรียนเลขเด็กอนุบาลแบบ ชั้นประถมศึกษา ดังนั้น
การดูแลรอยเชื่อมต่อ ระหว่างชั้นอนุบาลปีที่ 2 กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จึงถือ เป็นเรื่อง
สำคัญ โรงเรียนของเราพาเด็กๆ อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ
พี่ ๆ  ในระดับชั้น ป.1 ครูอนุบาล 2 แลก เปลี่ยน ข้อมูลกับ ครูป.1 *เมื่อเริ่มเรียน ป.1 เรา
ใช้แผนเตรียมความพร้อมใน การเรียนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ต่อยอดจาก ชั้นอนุบาล
2 เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์* ในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม  2549 ได้ ทำการทำสอบความ
พร้อม ด้วยแบบทดสอบผลการทดสอบความ พร้อมพบว่าเด็กมี ความพร้อมอยู่ในระดับ
ดีมาก นอกจากนั้นจาก การติดตามผลเด็กที่เรียนชั้นอนุบาลแบบเตรียม ความพร้อมไม่
เร่งสอนอ่านเขียน เมื่อเริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ ประมาณ 1 ภาคเรียน
เด็กจะเรียนทันกับเด็ก ที่เคยถูกเร่งเรียนมาก่อน และยังพบว่าเด็กที่ผ่านการ เตรียม
ความพร้อมอย่างดี จะแสดงออกถึงความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
งานศิลปะ อย่างชัดเจนช่วยเหลือตนเอง ได้สนใจหนังสือและการ เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี

 
 
 
 
 
   
 
 
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  - วิธีการล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน
  - วิธีการผลิต หน้ากากอนามัย

 
 
 
   
เธฃเธฑเธšเธชเธกเธฑเธ„เธฃเธ„เธฃเธนเธญเธฑเธ•เธฃเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡
Untitled Document
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน


 
ANUBANSAMSEN : โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
 
คำขวัญวันเด็กปี 2553 : คิดสร้างสรรค์ ขยันไผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
       
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0-2279-0415 , 0-2279-9802
<div align="center">โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)</div>