เข้าสู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ปฐมวัยต้นแบบ ภาพกิจกรรมโรงเรียน เว็บไซต์เดิม
 
 
 
     
   
     
 
     
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์มาลงชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เวลา 08.30 - 15.30 น.
*** มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2561***

 
     
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการ 2 ภาษา  Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2561

 
  **หมายเหตุ** ในกรณีที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP สามารถรับเด็กที่อยู่ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นได้โดยไม่มีเงื่อนไข
และใช้วิธีการสอบวัดความสามารถผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด