ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการ 2 ภาษา  Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2561

 
 
  **หมายเหตุ** ในกรณีที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP สามารถรับเด็กที่อยู่ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นได้โดยไม่มีเงื่อนไข
และใช้วิธีการสอบวัดความสามารถผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

เข้าสู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ปฐมวัยต้นแบบ ภาพกิจกรรมโรงเรียน เว็บไซต์เดิม