การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2790415
เอกสารประกอบการประชุมรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (pdf)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566
ได้แล้วที่นี่

จดหมายข่าว

การจับสลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

รับสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ​(MEP)​ ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะภาษาอังกฤษ​เบื้องต้น ชั้นประถม​ศึกษา​ปี​ 1​ ห้องเรียนพิเศษ​(MEP)​ ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ตัวแทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้านิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH