ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เข้าสู่เว็บไซต์ เว็บไซต์ปฐมวัยต้นแบบ ภาพกิจกรรมโรงเรียน เว็บไซต์เดิม

 
 
 
     
     
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

**หมายเหตุ** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์มาลงชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เวลา 08.30 - 15.30 น.
*** มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนห้องเรียน EIS ปีการศึกษา 2561***